wp85b2a391.png

Projectburo  De Laat

wpa638c288.png
wp661c65cd.png

© Projectburo De Laat 2017


wp853b6aaf.png

Bedrijfsinformatie

Project referenties met details uitgevoerde werkzaamheden.

 

Detail informatie over benoemde projecten in de linker balk of anders op aanvraag.
 

2017

 

67 Kansen en aanpak bio-energie op gasloze locaties

Opdrachtgever: RVO

Werkzaamheden:

- inventarisatie:

- kansen en bedreigingen in kaart;

- opstellen actieplan;

 

66 Waterstofeconomie in opkomst in Nederland.

Opdrachtgever : intern Projectburo De Laat

Werkzaamheden:

- actief volgen van  internationale ontwikkelingen waterstofeconomie;

- opzetten en onderhoud Linked groep ‘H2- Waterstof in NL’;

- opbouwen netwerk van  actoren;

- maken webpagina en schrijven blogs;

 

2016

 

65 Bundeling van grasreststromen in regio Arnhem Nijmegen.

Opdrachtgever: De Groene Hub

Werkzaamheden:

- inventarisatie aanbieders grasreststromen in de regio;

- in kaart brengen mogelijkheden voor bundeling en duurzame verwerking.

 

2015

 

64 Vakpresentaties

 

Bijeenkomst coalitiefracties provincie Utrecht op 20 november 2015.

Titel presentatie: "Op welke wijze meer duurzame landbouw in Utrecht?
Met de focus op hernieuwbare energie".

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

 

63 Organisatie 2e Pratijkmiddag  Biomassa-installaties NBKL.

Opdrachtgever: NBKL

Werkzaamheden:

-  regelen locaties, sprekers en genodigden op deze middag.

 

2014

 

62 Onderzoek naar de mogelijkheden van monitoring van de prijs van biomassastromen als beleidsinstrument. In samenwerking met BFP International.

Oprdrachtgever: Ministerie EZ/RVO

Werkzaamheden:

- analyse nationale biomassamarkt en prijshistorie;

- onderzoek naar prijsconcurrentie tussen biomassa voor energie en materiaaltoepassing in de biobased economy;

 

61 Organisatie Pratijkmiddag  Biomassa-installaties NBKL.

Opdrachtgever: NBKL

Werkzaamheden:

-  regelen locaties, sprekers en genodigden op deze dag.

 

60 Bepaling Trend nieuwe bio-energieprojecten 2015 e.v.”

Opdrachtgever: RVO

Werkzaamheden:

-  bijwerken projecten database en inschatten trends gebruik SDE+ 2015.

 

59 Ondersteuning opstellen plan van aanpak aanbesteding langhouttransport.

Opdrachtgever: Van den Nagel bv

Werkzaamheden:

-  meedenken en opstellen plan van aanpak.

 

2013

 

58 Verkenning uitbreidingsmogelijkheden Green Deal vaste biomassa

Opdrachtgever: AgentschapNL

Werkzaamheden:

- Bepalen wat de impact is als de criteria voor opname in de Green Deal worden aangepast in aantal bedrijven en tonnen biomassa en welke uitbreiding gewenst is.  

 

57 Bepaling Trend nieuwe bio-energieprojecten 2014 e.v.

Opdrachtgever: AgentschapNL

Werkzaamheden:

-  bijwerken projecten database en inschatten trends gebruik SDE+ 2014.

 

56 Verkenning uitbreiding biomassa/ biobased activiteiten Eijva b.v.

Opdrachtgever: Eijva b.v.

Werkzaamheden:

-   bepaling locatie- en bedrijfsspecifieke kansen voor rendabele businesscase;

-   bijeenbrengen marktpartijen die Eijva kunnen versterken;

-   organiseren bijeenkomst met deze partijen.

 

55 Bepaling Best Guess inzet houtige biomassa voor hernieuwbare energieopwekking in Nederland

Opdrachtgever: Agentschap NL

Werkzaamheden:

-  bepaling ‘specifieke hoeveelheid hout’ voor de verschillende soorten biomassa, ketelcapaciteiten en toepassingsmogelijkheden;

- Bepaling Best Guess

 

2012

 

54 SDE projectmonitoring ondersteuning

Opdrachtgever: Agentschap NL

Werkzaamheden:

- projectmonitoring;  

 

53 Begeleiding Fase 1 duurzame aanbesteding groenafval regio Zuidoost - Utrecht

Opdrachtgever: Omgevingsdienst regio Utrecht

Werkzaamheden:

- verdiepingslag aan te bieden groenstromen;

- opstellen startnotitie;

 

52 Oprichting Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers NBKL

Opdrachtgever: NBKL

Werkzaamheden:

- initiator

- ondersteuning en advies

 

51 Samenwerking Grondstoffen Beheer (SGB) Gooi- en Vechtsteek

Opdrachtgever: Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

Werkzaamheden:

- inventarisatie vrijkomende grondstoffen van overige 7 gemeenten

- bepalen kansen voor verhoging milieurendement en kostenefficiency Benchmark

 

 

50 Opstellen online overzichtspagina houtgestookte BMC’s en de huidige marktpartijen op het gebied van houtige biomassa.

Opdrachtgever: Algemene Vereniging Inlands Hout [AVIH]

Werkzaamheden:

- inventarisatie houtgestookte ketels vanaf 100 kW in NL + grensgebied

- presentatie in Google-Maps applicatie http://www.avih.nl/biomassakaart.html

 

2011

 

49 Opstellen update handboek “vergunningverlening co-vergisting van mest’ en toevoegen 3 factsheets.

Opdrachtgever: AgentschapNL

Werkzaamheden:

- bepalen en invulling geven aan nieuwe structuur en inhoud handboek

- maken factsheets

 

48 Verkennende inventarisatie gemeentelijke grondstoffen regio Gooi- en Vechtstreek in het kader van Samenwerking Grondtoffen Beheer (SGB)

Opdrachtgever: Gewestelijke Afvalstoffen Dienst

Werkzaamheden:

- inventarisatie vrijkomende grondstoffen

- bepalen op welke wijze er meer samenwerking bij de inzameling en verwerking kan ontstaan en of gevolgen heeft voor milieu en kosten

 

47 Ondersteuning duurzame aanbesteding groenstromen regio Gooi- en Vechtstreek 2e fase ~ 2011
Opdrachtgever: Gewestelijke Afvalstoffen Dienst [GAD]
Werkzaamheden:

- inventarisatie uitbreiding groenstromen 2e fase (o.a. Berm- en slootmaaisel en bladafval)  

- redigatie bestek
- begeleiding aanbesteding

 

2010

 

46 Regionale haalbaarheidsstudie Biomassa regio NoordWest Utrecht.

Opdrachtgever: Milieudienst Noord-West Utrecht

Werkzaamheden:

- inventarisatie biomassapotentieel en energievragers in de regio

- bepalen kansrijke projecten, vastgelegd in factsheets

 

45 Studie bijeenkomst ‘Benutting van hout uit groenbeheer’ voor de gemeenten van regio de Achterhoek.

Opdrachtgever: Rurealis

Werkzaamheden: begeleiding workshop ‘Inzameling’ en geven vakpresentatie ‘de logistieke keten’.

 

34 Ondersteuning duurzame aanbesteding houtige groenstromen regio Gooi- en Vechtstreek
Opdrachtgever: Gewestelijke Afvalstoffen Dienst [GAD]
Werkzaamheden:
- begeleiding aanbesteding

 

2009

 

44 Organisatie netwerkbijeenkomst bio-energie-initiatieven provincie Utrecht

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Werkzaamheden:

- organisatie bijeenkomst

 

43 Oprichting en beheren Linkedin subgroep ‘Bio-energie’

Opdrachtgever: Projectburo De Laat

Werkzaamheden:

- opzet en beheren netwerk;

- Actueel houden site met nieuwsfeiten en nieuwe discussies;

- PR & Communicatie;

- werven nieuwe leden;

- organiseren ledenbijeenkomsten;

 

42 Ondersteuning duurzame aanbesteding houtige groenstromen regio Gooi- en Vechtstreek
Opdrachtgever: Gewestelijke Afvalstoffen Dienst [GAD]
Werkzaamheden:
- opstellen bestek en gunningscriteria milieuprestaties
 

41 Vakpresentaties

 

- Brabantse Afval Congres 2009, 14 mei 2009

titel presentatie: Actuele ontwikkelingen op het gebied van  afval en biomassa

Oprdrachtgever: Vereniging van Contractanten

 

40 Brochure Inzameling biomassa voor gemeenten in het kader van SLOK

Opdrachtgever: Videm

Werkzaamheden

- inhoudelijke bijdrage

- redigatie brochure

 

39 Update bio-energieprojecten lokale overheden.

Opdrachtgever: SenterNovem

Werkzaamheden:

- vernieuwen informatie van circa 50 lokale overheden op het gebied van projecten met biomassa waar zijn bij betrokken zijn.

 

2008

38 Ondersteuning bio-energieprojecten Senternovem.
Opdrachtgever: SenterNovem
Werkzaamheden:
- programma advies

37 Stad zoekt Boer 2008, thema Energie.
In samenwerking met Mensenland
Opdrachtgever: Provincie Utrecht/ gemeente Amersfoort
Werkzaamheden:
- inbrengen kennis toepassen duurzame energie in het landelijk gebied;
- organisatie en presentatie workshop Energie en Landbouw;

36 Verkenning houtlogistiek biomassacentrale Bartiméus te Doorn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht/Bartiméus
Werkzaamheden:
- onderzoek naar de beste logistieke keten voor biomassa-aanvoer;

35 Vakpresentaties/workshops:

- Bijeenkomst 'Stimulering Agrarisch Ondernemerschap' van LTO Noord, afdeling zuidwest Utrecht, 14 oktober 2008.
titel presentatie: "Kansen voor energiebesparing en -opwekking"
Opdrachtgever: Provincie Utrecht

- Workshopbijeenkomst Benchmark 2008, onderdeel: GFT/ Biomassa voor gemeenten, 25 juni 2008
titel presentatie: "actuele ontwikkelingen op het werkveld GFT en biomassa"
Opdrachtgever: Senternovem afvalbeheer/ Cyclus Management

- Bijeenkomst "regionale klimaatinitiatieven", 22 mei 2008
titel presentatie: "benutten kansen regionale biomassa"
Opdrachtgevver: Projectgroep bio-wkk

34 Ondersteuning duurzame aanbesteding houtige groenstromen regio Gooi- en Vechtstreek
Opdrachtgever: Gewestelijke Afvalstoffen Dienst [GAD]
Werkzaamheden:
- uitvoeren verdiepende inventarisatie 'appels met appels' voor de potentiele deelnemers (gemeenten, natuurmonumenten etc..);
- schrijven startnotie aanbesteding houtige groenstromen GV

- opstellen bestek en gunningscriteria milieuprestaties

33 Ondersteuning deelproject van Natuurlijk Platteland 'Stad zoekt Boer', CO2-neutraal boeren, zonne-energie voor 6 melkveehouders in Eemland.
Opdrachtgever: provincie Utrecht, onderdeel van projectnummer 24
Werkzaamheden:
- inbrengen kennis en netwerk;
- opstellen projectdefenitie;

32 Ondersteunende activiteiten t.b.v. Expertmeeting Bio-energie regio Gooi- en Vechtstreek.
Opdrachtgever: Gewestelijke Afvalstoffen Dienst [GAD]
Werkzaamheden:
- opstellen voorbereidende notitie;
- presentatie;

2007

31 Opstellen actieplan houtige biomassa gemeente Ede.
Opdrachtgever: Gemeente Ede
Werkzaamheden:
- bepalen biomassapotentieel;
- beschrijving biomassaketen en exploitatiebegroting;
- opstellen actieplan;
- bepalen praktische uitvoerbaarheid;
- opstellen eindrapportage;

30 Advies en ondersteuning bij workshops biomassa SRE.
Opdrachtgever: Milieudienst Regio Eindhoven
Werkzaamheden:
- als biomassaspecialist workshops bijwonen;
- verzorgen van presentaties over biomassapraktijk;

29 Advies en begeleiding ontwikeling duurzame energieconcepten door leden BVOR.
Opdrachtgever: BVOR/Senternovem
Werkzaamheden:
- opstellen inventarisatie;
- omzetting inventarisatie naar plan van aanpak;
- presentatie resultaten;
- opstellen businesscase bio-energie;

28 Begeleiding invulling 15 % duurzaamheidcriteria tijdens de Europese aanbesteding GFT Gewest Gooi- en Vechtstreek.
Opdrachtgever: Gewestelijke Afvalstoffen Dienst [GAD]
Werkzaamheden:
- opstellen CO2-balans verwerking GFT;
- beantwoording vragen prebid en notal van inlichtingen;
- schrijven gunningsverklaring;

27 Advies en begeleiding Energie(k): ontwikkeling van duurzame energie in het Land van Heusden en Altena.
Opdrachtgever: Energie(k)
Werkzaamheden:
- inventarisatie v.d. mogelijkheden voor realisatie van bio-energieinstallaties;
- ondersteunen projectorgansatie;
- draagvlak creëren en diplomatie bedrijven;

26 Advies en begeleiding bio-energieprojecten in Noord-Brabant 2007.
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant.
Werkzaamheden:
- ondersteunen van 7 bio-energie projecten naar realisatie ;
- bijwonen vergaderingen;
- uitvoeren kleinschalige (voor)onderzoeken;
- beoordelen van onderzoeken uitgevoerd door derden;
- kennis en ervaring uit andere projecten inbrengen;
- beoordelen subsidieaanvragen en -beschikkingen;

25 Goeree-Overflakkee zelfvoorzienend? Opstellen visie op realisatie van bio-energieprojecten.
In samenwerking met CEA en ECOS.
Opdrachtgever: ISGO
Werkzaamheden:
- inventarisatie biomassastromen, biomassaeigenaren, energievragers en locaties voor bio-energieinstallaties;
- inventarisatie op locatie door rondrit over eiland;
- analyse en interpretatie mogelijkheden;
- presentatie en als biomassaspecialist opstreden in de workshop;

24 Advisering en begeleiding van bio-energieprojecten in Utrecht
Regio's Noord-West Utrecht, Eemland en RRV
Oprdrachtgever: provincie Utrecht
Werkzaamheden:
- technische begeleiding aanvraag milieuvergunning 3 co-vergistinginstallaties en 1 bio-olieproject bij agrariërs;
- technische inbreng realisatie biomassacentrale blindeninstituur Bartimeus in Doorn en bij een loonwerker in Leusden;
- op aanvraag inbreng specialistische kennis bij bio-energieprojecten:

23 Inventariserende studie gemeentelijke biomassastromen Midden-Brabant. Bepaling biomassapotentieel en uitvoeringsstrategie.
Opdrachtgever: Regio Midden-Brabant
Werkzaamheden:
- opstellen inventarisatie;
- locatiebezoek van de 8 deelnemende gemeenten;
- analyse en rapportage van de resultaten;
- bepaling biomassapotentieel op basis van inventarisatie;
- organisatie workshop;

22 Kansen voor bio-energie op landgoed Kasteel Keukenhof.
Brainstormsessie over de mogelijkheden in het kader van het te ontwikkelen Masterplan. In samenwerking met CEA en ECOS.
Opdrachtgever: Stichting Kasteel Keukenhof.
Werkzaamheden:
- inbreng specialistische kennis biomassaproductie, biomassalogistiek en biomassaconversie naar energie;

2006

21 Advisering opstellen projectplan 'ontwikkeling Biomassadepot regio Zuidoost-Brabant'.
Opdrachtgever: Milieudienst Regio Eindhoven (SRE)
Werkzaamheden:
- tijdens bijeenkomst wensen omzetten in projectidee;
- beoordelen opgesteld projectplan op haalbaarheid;

20 Opstellen opstartplan 'Biomassa Ontwikkelingsplan West-Brabant'.
In samenwerking met Trilance.
Opdrachtgever: Milieu en Afval Regio Breda
Werkzaamheden:
- inventarisatie biomassastromen, biomassaeigenaren, energievragers en locaties voor bio-energie-installaties;
- organisatie workshop met de 6 deelnemende gemeenten;

19 Advisering en begeleiding project 'knelpuntenanalyse gemeentelijk stimuleringsbeleid bio-energie'.
Opdrachtgever: Milieudienst Regio Eindhoven (SRE)
Werkzaamheden:
- bijwonen brainstromsessies en inbrengen specialistische kennis biomassa/ bio-energie bij gemeenten;
- beoordelen rapportages;

18 Update website biomassabrandstoffen.
Opdrachtgever: SenterNovem
Werkzaamheden:
- bezoeken stakeholders biomassahandel;
- inventarisatie markten voor houtige biomassa, vetten en Oliën en overige biomassa;
- ontwikkeling inhoud nieuwe website Senternovem;

17 Advisering en begeleiding van de ontwikkeling van bio-energieprojecten in de gemeente Ede.
Opdrachtgever: gemeente Ede
Werkzaamheden:
- voorbereiding overleg gemeenteambtenaar in regionaal overleg bio-energie;
- beoordeling onderzoeken uitgevoerd door derden;
- advisering gemeenteambtenaar in uitvoering vervolgacties in regioverband;
- inbreng specialistische kennis;

16 Monitoring ontwikkelingen bio-energieprojecten lokale overheden 2006.
Opdrachtgever: SenterNovem
Werkzaamheden:
- benaderen projecten van de projectenlijst en updaten gegevens;
- signaleren van knelpunten en ontwikkelingen die aandacht vragen;

15 Haalbaarheidstudie bio-energiecentrale bedrijventerrein Het Klooster te Nieuwegein.
In samenwerking met: CEA, Trilance en ECOS.
Opdrachtgever: gemeente Nieuwegein
Werkzaamheden:
- inventarisatie biomassastromen uit de regio, biomassaeigenaren, afvalstromen en stakeholders uit de regio;
- analyse mogelijkheden en knelpunten;
- locatiebezoek en gesprekken met stakeholders;
- contacten met regionale overheden;

2005

14 Ontwikkeling Klimaatlandschap Land van Heusden en Altena, deelproject ontwikkeling biomassadepot en biomassa uit grienden en grasland van de Biesbosch.
Opdrachtgever: Stichting Klimaatlandschap
Werkzaamheden:
- inventarisatie biomassastromen, biomassaeigenaren, energievragers en locaties voor realisatie installaties;
- locatiebezoeken en gesprekken met stakeholders;
- analyse en rapportages;

13 Verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van warmtelevering nieuwbouwplan Teteringen op basis van schoon hout.
Opdrachtgever: Trilance
Werkzaamheden:
- locatiebezoek compostering en gesprek gemeente;
- analyse aangeboden stromen en rapportage van de mogelijkheden;

12 Haalbaarheidsonderderzoek naar de productie van een doseerbare (kunst)mestvervanger uit oogstresten (en eventueel aangevoerde mest) door middel van co-vergisting op een akkerbouwbedrijf te Zeeuws-Vlaanderen.
Opdrachtgever: Akkerbouwbedrijf Haak
Werkzaamheden:
- inventarisatie beschikbare (rest)stromen en energievraag;
- locatiebezoek en gesprekken over mogelijkheden;
- analyse en rapportage;

11 Gemeentelijke (inzamelings)projecten biomassa in beeld.
In samenwerking met Bilum bv.
Opdrachtgever: SenterNovem
bestelnummer: 2DEN-06.03
Werkzaamheden:
- inventarisatie lopende projecten op dit gebied;
- bezoeken projecten en interviewen contactpersonen;
- rapportage en analyse interviews;
- signalering leermomenten en benodigde acties SenterNovem;

2004

10 Haalbaarheidsonderzoek inzamelstructuur knip- en snoeihout in de regioTwente.
Opdrachtgever: Energiebureau Overijssel
Werkzaamheden:
- inventarisatie biomassa(rest)stromen, biomassaeigenaren, energievragers en locaties voor bio-energie-installaties;
- bijwonen workshops gemeenten en agrariërs;
- geven van presentaties;
- analyse van de mogelijkheden en rapportages;

09 Haalbaarheidsstudie bio-energie uit snoei- en maaiafval gemeente Amsterdam.
Opdrachtgever: Energiebureau ARC
Werkzaamheden:
- opstellen vragenlijst 14 stadsdelen;
- voeren gesprekken met verschillende stakeholders op locatie;
- analyse inventarisatie en overige beschikbare biomassa(rest)stromen, biomassaeigenaren, energievragers en locaties voor installaties;
- opstellen rapportages;

08 Opstellen plan van aanpak voor het inzamelen van groenafval in de gemeenten Boxmeer en Cuijk.
Opdrachtgever: Regionaal Milieubedrijf te Cuijk
Looptijd: december 2004 - februari 2005
Werkzaamheden:
- inventarisatie biomassa(rest)stromen van de gemeenten;
- voeren gesprekken op locatie met stakeholders;
- analyse mogelijkheden en opstellen uitvoeringsplan;
- doorrekenen uitvoeringsplan inzameling groenafval /snoeihout;
- rapportage;

07 Verkennend onderzoek milieu-effecten van een erkende biomassaproductielocatie voor houtchips in Boxtel.
Opdrachtgever: Van Weert Rondhout bv
Looptijd: juli - november 2004
Werkzaamheden:
- uitvoeren milieutechnisch verkennend onderzoek;
- voeren gesprekken met handhavende instantie;
- beoordeling voorgenomen activiteiten op bestaand bestemmingsplan;
- directievoering uitvoeren geluidsonderzoek op locatie;
- rapportage voor aanvraag milieuvergunning;

06 Samenstellen brochure 'Inzameling biomassa'.
Opdrachtgever: SenterNovem
Looptijd: juni - oktober 2004
bestelnummer: 2DEN-04.08
werkzaamheden:
- opstellen inhoudelijk raamwerk brochure;
- opstellen inhoudelijke tekstuele informatie brochure;
- redigatie;
- aanleveren foto's;

05 Haalbaarheid inzamelstructuur biomassa (snoeihout) in het Land van Cuijk.
Opdrachtgever: Regionaal Milieubedrijf te Cuijk i.s.m Energie 2050
Looptijd: april - december 2004
Werkzaamheden:
- inventarisatie biomassa(rest)stromen, biomassaeigenaren, energievragers, huidige groenafvalverwijderingsstructuur;
- gesprekken met stakeholders;
- analyse resultaten en opstellen uitvoeringsstrategie;
- doorrekenen van uitvoeringsplannen;
- opstellen stappenplan voor implementatie inzamelstructuur groenafval / snoeihout;
- rapportage;

04 Haalbaarheidsstudie naar de economisch rendabele mogelijkheden om vervuild berm- en slootmaaisel uit de landbouwkundige kringloop te verwijderen.
Opdrachtgever: Actief Bodembeheer de Kempen
Werkzaamheden:
- inventarisatie reststromen, verwerkingsmethoden, kwaliteitseisen en kosten;
- locatiebezoek en gesprekken stakeholders;
- analyse alternatieve verwerkingsmethoden;
- opstellen uitvoeringsadvies en financiële onderbouwing;
- rapportage;

2003

03 Opstellen houtlogistiek plan vergassingsinstallatie t.b.v. woonwijk 'Schoenmakershoekte 'Etten-Leur'.
Opdrachtgever: Ecofys
Werkzaamheden:
- op basis van benodigde bio-energieinstallatie opstellen programma van eisen;
- inventarisatie biomassa(rest)stromen in de regio;
- locatiebezoek compostering en voeren gesprekken met stakeholders;
- literatuuronderzoek en opstellen logistiek plan;
- analyse en opstellen exploitatierekening met implementatieplan;
- rapportage;

02 Beoordeling informatiebehoefte Bio-WKK installaties/ initiatieven en evaluatie begeleiding vanuit Novem en PDE.
Opdrachtgever: Novem
Werkzaamheden:
- Benaderen 60 projecten met Bio-WKK;
- opstellen inventarisatie/ enquête;
- analyse resulaten en signalering verbeterpunten in dienstverlening;
- rapportage;

2002

01 Organisatie symposium 'groenafval in een duurzaam perspectief'.
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant.
Werkzaamheden:
- opstellen draaiboek symposium;
- coördinatie facilitaire diensten;
- begeleiding presentaties;
- leveren gastheer/ dames;
- verslaglegging symposium;

 

wpb2e7424a_0f.jpg
wp9a1cdb10.png

wp2cf22cc2.png

wp0d137dfb.png